Autonomia i responsabilitat: Què poden fer els nostres fills?

autonomia niños, responsabilidades de los niños, responsabilidad para niños, autonomia en niños, enseñar a un niño a ser responsable, fomentar autononomia, desarrollar la autonomia

Quan parlem de l’autonomia dels nostres fills, ens referim a la seva capacitat per portar a terme conductes, activitats o rutines per si mateixos, i a manifestar interès per fer-les.

La capacitat d’autonomia d’un nen depèn de la seguretat que té de si mateix i, per fomentar aquesta capacitat, és necessari que els pares o les persones adultes ens hi impliquem. Ser autònom vol dir fer les coses amb consciència i ser capaços de dur-les a terme per nosaltres mateixos.

D’altra banda, la responsabilitat és un valor que s’afegeix a l’autonomia. Ens permet reflexionar, analitzar, administrar, orientar i valorar les conseqüències dels nostres actes. El sentit de la responsabilitat s’adquireix amb la pràctica i l’experiència i, en la mesura que un nen pugui ser autònom en determinats aspectes, la responsabilitat l’ajudarà a confirmar aquesta autonomia. Els nostres fills hauran de prendre decisions de manera conscient, ja que el que facin els comportarà conseqüències.

Ser autònom significa començar a no dependre tant dels pares: l’infant confia en les seves capacitats, se sent segur i ja no ens necessita per tot (ja vol escollir o vestir-se sol). La nostra funció com a pares és permetre-ho.

Ajudar els nostres fills en el seu procés d’autonomia i donar-los responsabilitats els ajudarà en el seu procés de construcció personal, a tenir uns hàbits saludables i a adquirir una major independència.

Com es construeix l’autonomia?

Anirem avançant des de la dependència total cap a la seva independència. Els nens creixen i van aprenent de mica en mica a valdre’s per ells mateixos, a ser cada vegada més autònoms i assumir més responsabilitats. L’autonomia en un nen és un procés gradual que dependrà:

 • Del moment maduratiu: és a dir, dels recursos que tingui per dur a terme alguna cosa, les seves habilitats, les seves destreses, etc.
 • Dels seus trets de personalitat: timidesa, seguretat en si mateix, atreviment, necessitat d’agradar els altres, iniciativa, etc.
 • I sobretot de com els pares som capaços d’afrontar, delegar, renunciar, tolerar i permetre que l’infant vagi assolint els seus petits reptes.

És un procés que implica moltes situacions d’assaig i error, que implica anar endavant i enrere i, sobretot, que implica respectar aquests temps.

Com aconseguir que els nostres fills comencin a sentir-se autònoms?

 • Reconèixer les seves capacitats i fomentar la seva autoestima passa perquè els pares aprenguem a confiar en ells.
 • Donar-los responsabilitats que puguin assumir. Per exemple, un infant pot ser autònom en una tasca si aquesta no resulta excessivament complexa per tal d’executar-la. Per tant, la criatura està preparada a nivell maduratiu per dur-la a terme.
 • Valorar el que fan, recompensar i motivar-los amb elogis i afecte.

Què podem fer per ajudar-los en aquest procés?

 • Donar-los uns encàrrecs concrets, adequats i assumibles.
 • Reflexionar amb ells sobre les responsabilitats que han d’assumir (per exemple, recollir les joguines o ajudar a parar o desparar taula).
 • Ser conseqüents amb les responsabilitats diàries, fer el seguiment i valorar-les.
 • Mostrar-los confiança. Han de saber que confiem en ells.
 • Deixar que siguin ells mateixos els que resolguin les seves dificultats, evitant actituds sobreprotectores.
 • Ensenyar-los a conèixer les pròpies capacitats i limitacions.
 • Ajudar-los a reflexionar, que prenguin consciència de les conseqüències de les seves accions.
 • Ajudar-los a ser perseverants i pacients davant les dificultats i no buscar resultats immediats.
 • Ajudar-los a corregir els errors, aprenent de les pròpies accions: el fracàs com a part de l’aprenentatge.
 • Esdevenir com a pares un model positiu per a ells, ja que som els seus referents més importants.
Category
3-5 anys, Desenvolupament i Aprenentatge, Relacions familiars i comunicació de 3 a 5 anys, Últims Articles