El permís per alletament

Com es regula i en què consisteix el permís per l’alletament?

Els permisos per lactància depenen dels convenis i estatuts dels treballadors vigents. Actualment l’Estatut dels treballadors estableix que la concreció de l’horari i període per gaudir del permís de lactància correspon a la mateixa treballadora o treballador dintre de la seva jornada ordinària. És a dir, es tracta d’un permís retribuït en què podrem triar quan farem l’alletament, dins la nostra jornada laboral. La finalitat d’aquest permís és que la mare o el pare treballadors puguin alimentar al nadó i facilitar la vida laboral, personal i familiar, independentment que la lactància sigui natural o artificial.

Qui té dret al permís de lactància?

Aquest permís de lactància és un dret individual dels treballadors, siguin homes o dones, però només el podrà exercir un dels progenitors en el cas que ambdós treballin. En aquest sentit el pare o l’altre progenitor en pot començar a gaudir una vegada s’ha acabat la suspensió de 16 setmanes del permís per maternitat (el període és ampliable en dues setmanes més per cada fill a partir del segon).

Durada, formes de gaudir-ne i sol·licitud del permís de lactància

Per alletament d’un fill menor de nou mesos tenim dret a absentar-nos del lloc de feina durant una hora. El permís per lactància finalitza quan l’infant té 9 mesos. Si bé aquesta és la seva durada màxima, hi ha convenis que amplien el permís de lactància fins edats més avançades.

Aquesta pausa la podem repartir en dues fraccions de mitja hora, mitja a l’inici de la jornada i l’altra mitja al final, o la podem distribuir com millor ens convingui, sempre que hi hagi un acord previ amb l’empresa, i ho comuniquem amb quinze dies d’antelació abans de l’inici del permís. La concreció horària i la determinació del període per gaudir del permís d’alletament correspon a la mateixa treballadora.

El permís per alletament augmenta proporcionalment en cas de part, adopció o acolliment múltiple. És a dir que, en cas de bessons, el permís de lactància diari en lloc de ser d’una serà de dues hores, divisibles en dues fraccions.

Compactació del permís per l’alletament

També tenim l’opció de substituir aquesta pausa per l’acumulació d’aquesta hora en jornades completes, podent gaudir així del permís de forma continuada després del permís per maternitat. Per fer efectiva l’acumulació de la jornada és necessari que aquesta opció estigui contemplada en el conveni col·lectiu o bé arribar a un acord amb l’empresa.

En cas que el període de vacances coincidís en el temps amb el permís per alletament, podrem fer ús de les vacances en una data diferent. Així mateix, si el permís per alletament coincidís amb el de maternitat, podrem gaudir del d’alletament una vegada finalitzi la baixa maternal, fins i tot encara que hagi acabat l’any natural.

Si optem per la compactació del permís per lactància, com calculem els dies que ens pertoquen?

El nombre de dies de permís de lactància es calcula sobre la base d’una hora al dia, descomptant els dies festius i de descans, des que se sol·licita fins que el nostre fill compleixi nou mesos.

Encara que hi hagi una reducció de jornada o contracte a temps parcial, l’acumulació continua sent d’una hora diària.

El càlcul acostuma a donar un resultat d’uns 14 o 15 dies totals (en el cas de jornades de 8 hores diàries) per poder gaudir del permís de lactància.

Ens poden acomiadar per sol·licitar o gaudir del permís per alletament?

Tot acomiadament que es produeixi quan la treballadora o el treballador hagin sol·licitat el permís per alletament o quan n’estiguin fent ús és considerat nul.

Category
0-1 anys, Embaràs, Relacions familiars i comunicació