Política de privacitat

Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa SUARA SERVEIS, SCCL.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

SUARA SERVEIS, SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, SUARA SERVEIS, SCCL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de SUARA SERVEIS, SCCL per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació vinculada als seus productes i/o serveis relacionats amb l’atenció a les persones, i per a la realització d’estadístiques i poder remetre-li informació comercial en temes que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a SUARA SERVEIS, SCCL amb adreça a Ronda Universitat, 22, B, 2ª de Barcelona (08007), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari, o posant-se en contacte a través del correu electrònic lopd@suara.coop indicant ‘Protecció de dades Parentalis’.

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
SUARA Serveis, SCCL
Finalitat
Respondre les sol·licituds de contacte o informació, compra i lliurament de productes
Legitimació
Consentiment de l’interessat
Destinataris Suara i empreses prestadores de serveis o productes
Drets
Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, limitació de l’ús i Portabilitat
Informació Addicional
Consulti la Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

Informació addicional

La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que SUARA Serveis SCCL (d’ara endavant, “SUARA”) posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a SUARA per a les finalitats assenyalades.

La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, Instagram, Pinterest o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

La pàgina web pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals SUARA no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, SUARA podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeti.

Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, SUARA podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre sí). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: SUARA SERVEIS, SCCL, és una entitat inscrita al Registre Territorial de Cooperatives, amb inscripció núm. 7.928.
Domicili: Ronda Universitat, 22-B, 2o Pis, de Barcelona (08007)
Correu electrònic: lopd@suara.coop

 

 Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

SUARA tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per la web. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de (i) consultes varies (iii) subscripció al butlletí (iv) participació a les xarxes socials mitjançant comentaris.

Exigir la informació legalment requerida, i respondre a un procés legal

En el cas que l’Usuari es registri a la pàgina web a través del login social, SUARA únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari pels quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. SUARA no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que realitzin de la informació de l’usuari.

 

Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari.

 

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

Les seves dades també podran ser facilitades a aquelles entitats o empreses prestadores de serveis o productes amb les que SUARA col·labora. De totes formes, aquests serveis han de complir amb tot l’establert en la present Política de privacitat.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per a la prestació de serveis i per el compliment d’obligacions directament exigibles a SUARA.

 

Com protegeix SUARA la seva informació personal?

SUARA implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si SUARA tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. SUARA cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per últim, podrà l’Usuari podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, SUARA haurà de gestionar la seva tramitació.

L’Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu postal a: SUARA, Ronda Universitat, 22, b, 2a de Barcelona (08007), o correu electrònic a: lopd@suara.coop amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualsevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat.